Ochrana osobných údajov

Podmienky spracovania osobných údajov
 I.
 Základné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je
Aurora Import s.r.o.
So sídlom: Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trenčín
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,Oddiel Sro, Vložka č.34162/R (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Email: info@kvalitnyvyber.sk
Telefón: +421908731597
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
a) plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podlľa § 13. Ods. 1 písm. b) Zákona.
b) oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.
c) Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2. Účelom spracovania osobných údajov je
a) vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
b) zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít ako je                         
c) prieskum vašej spokojnosti s nákupom v eshope Kvalitný výber, ktorý zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.                                                                                                 
3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.
 IV.
Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
a) po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
b) po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 (tri) roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú firmy :

a) zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu ako aj poskytovateľ webhostingu :
-  spoločnosť EVici webdesign s.r.o., IČO: 285 98 661, so sídlom Petra Bezruče 139, ČR - 747 91 Štítina
b) podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy :
-   firma GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, SK - 962 33 Budča (prepravné,kuriérske služby),
-   firma Packeta s.r.o.,Kopčianska 3338/82A, SK - 85101 Bratislava (prepravné,kuriérske služby),
c) zaisťujúce vedenie účtovníctva:
-   firma JSG s.r.o., Patizánska 2922/10, SK - -91101 Trenčín (vedenie účtovníctva)

d) poskytovateľ služby Heureka                                                                                                                 
-   spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR

e) obchodná spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (reklamné a marketingové služby)

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 VI.
Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
a) právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
b) právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
c) právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
d) právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
e) právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
f) právo odvolať súhlas so spracovaním písomne, alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitím vhodného hesla do prístupu databázy, použitím vhodného antivírového programu a šifrovania operačného systému.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
 
 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.04.2024.